VisolieVitael 1000mg

Verhouding vetten in de voeding:

De meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV’s) uit onze voeding zijn in ons lichaam vooral van belang bij het vormen van celmembranen en de aanmaak van Pg’s. Aandoeningen als hart en vaatziekten, hormoonproblemen, huiduitslag, reuma en vele andere kunnen een gevolg zijn van een verstoorde prostaglandine aanmaak door het gebruik van verkeerde vetten in de voeding zoals halvarine, margarine en dieetboter.

Over het algemeen bevat het gangbare westerse dieet veel te veel verzadigd vet (VV) en veel te weinig MOV. De laatste jaren is de verhouding tussen VV en MOV verder scheef getrokken. Deze verhouding is door aanpassing van de voeding te verbeter of door het gebruik van Visolie Vitael.

Omega 3 vetzuren:

Tot de omega 3 vetzuren worden alfa linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en Docosahexaeenzuur (DHA) gerekend. EPA en DHA worden aangetroffen in visolie en zijn eveneens als concentraat verkrijgbaar.

Visolie in capsules een goed alternatief:

Hoewel wetenschappers er steeds sterker op aandringen dat de hoeveelheid vis in ons eetpatroon moet toenemen, gebeurt dat nog steeds niet in Noord-Europa. Er bestaat een wijdverbreide tegenzin om meer vis te eten. Velen staan sceptisch tegenover medische adviezen; sommigen houden eenvoudig niet van vis en anderen zijn bezorgd over de concentraties zware metalen en pesticiden in vis en schelpdieren.

Als alternatief voor vis verschenen er daarom vele visolieproducten op de markt. De kwaliteit daarvan is echter zeer verschillend. Visolie Vitael is, vanwege het hoge gehalte van 70% omega-3 vetzuren, een uitstekend alternatief, dat een optimale opname van EPA en DHA garandeert. De geconcentreerde visolie in Visolie Vitael bestaat uit vrije vetzuren, die het spijsverteringssysteem sneller en beter opneemt dan de triglyceriden die in andere visolieproducten gebruikt worden. Vandaar dat het product aangeboden kan worden in kleinere capsules die makkelijker in te nemen zijn.

Eskimos leven gezonder met vis:

Uitgebreid onderzoek heeft een duidelijk verband aangetoond tussen voedingspatronen die rijk zijn aan vis en ander zeevoedsel en een relatief laag aantal gevallen van typisch ‘Westerse’ ziekten, vooral hart- en vaatziekten. Nieuwe rapporten bewijzen steeds weer dat de consumptie van vis en schelpdieren gunstig is voor de preventie van dergelijke aandoeningen. Een visrijke voeding heeft bovendien een heilzame uitwerking bij psoriasis, migraine, eczeem en reumatiek.

Zulke onderzoeksrapporten baseren hun conclusies ten dele op een vergelijking tussen de Eskimo’s en bewoners van Noord-Europa. Eskimo’s eten traditioneel bijzonder veel vis, terwijl Noordeuropeanen vooral vlees eten van varkens, runderen, schapen en gevogelte. Het meest opvallende kenmerk van een visrijke voeding is de hoge concentratie van de vetzuren EPA en DHA.

De bevolking van Groenland eet evenveel vet als de Noordeuropeanen. De vele vis in het traditionele Eskimo-menu bevat echter aanzienlijk meer meervoudig onverzadigde omega-3 vetzuren en een verhoudingsgewijs kleinere hoeveelheid verzadigde dierlijke vetten.

Ook in de traditionele Japanse voeding is vis de dominerende factor. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het relatief lage aantal gevallen van typisch ‘Westerse’ aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, in Japan te maken heeft met de grote visolie-consumptie. Het verband blijkt des te duidelijker omdat steeds meer Japanners overstappen op een Westers voedingspatroon: het aantal gevallen van hart- en vaatziekten stijgt evenredig

Omzetting in Gezonde prostaglandines:

Er is nauwkeurig onderzoek gedaan naar de effecten van visolie op lichaamscellen. EPA en DHA worden opgenomen in de membraanstructuur van de cel. Zij functioneren als chemische voorlopers van prostaglandines en leukotriënen, hormoonachtige substanties die een rol spelen bij het reguleren en controleren van talrijke fysiologische functies van het lichaam. Sommige prostaglandines hebben een positieve werking, terwijl andere regelrecht schadelijk zijn. Het evenwicht tussen de verschillende soorten is van cruciaal belang. Er zijn veel factoren die dit evenwicht kunnen verstoren, met als resultaat een negatief effect op de gezondheid. Eén van die factoren is het slecht samengestelde voedselpakket dat in de Westerse wereld gebruikelijk is en dat veel te veel dierlijke vetten bevat in plaats van de gezonde meervoudig onverzadigde vetzuren zoals die in vis en groente voorkomen. EPA en DHA helpen het uiterst belangrijke evenwicht te herstellen door gezonde type 3 prostaglandines te produceren.

Antioxidanten versterken het positieve effect:

Meervoudig onverzadigde vetzuren zoals die voorkomen in vis en planten zijn gevoelig voor oxidatie. Het verschijnsel staat bekend als peroxidatie van vetten, of in de omgangstaal: het ranzig worden. Peroxidatie kan schadelijke neveneffecten hebben. Door antioxidanten in te nemen, kan men het verschijnsel bestrijden. Het is daarom aan te raden de voeding aan te vullen met een goed antioxydanten complex.

Visolie Vitael wordt permanent door erkende laboratoria getest om de aanwezigheid van zware metalen, pesticiden en peroxidatie te minimaliseren. Het product is bovendien geheel vrij van de vitamines A en D. Het gebruik van Visolie Vitael kan dus nooit tot een overdosering van deze stoffen leiden.

Alle informatie over DHA:

Docosahexaeenzuur (DHA, C22:6 n-2) is een langketenig (22 koolstofatomen), meervoudig onverzadigd omega-3 vetzuur (met zes dubbele bindingen).

De omega-3 vetzuren (DHA en EPA: eicosapentaeenzuur) beïnvloeden de aanmaak van vele hormoonachtige stoffen (prostaglandinen, thromboxanen, leukotriënen), die invloed uitoefenen op tal van lichaamsprocessen. De synthese van omega-3 vetzuren is onder meer afhankelijk van het enzym delta-6-desaturase: een enzym dat bij zuigelingen vaak ontbreekt en afhankelijk is van vitamine B6, magnesium en zink. Tekorten aan één of meerdere van deze voedingsfactoren zullen leiden tot een verlaagde status van de omega-3 vetzuren.

EPA en vooral DHA dienen niet alleen als grondstof voor ontstekingwerende prostaglandinen in de hersenen, maar kunnen tevens de werking van delta-5-desaturase blokkeren en daardoor de vorming van het schadelijke arachidonzuur(AA) tegengaan.

In het lichaam wordt EPA omgezet in DHA. DHA is daarom het belangrijkste lid van de omega-3 vetzuren.

Voldoende omega-3 vetzuren in de voeding worden in verband gebracht met een verlaging van de kans op tal van aandoeningen waaronder: hart- en vaataandoeningen(atheriosclerose, plateletaggregatie, hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, hypertensie), glucose-intolerantie, chronische ontstekingen (reumatische artritis, psoriasis), nierinsufficiëntie, astma en kanker.

DHA en het zenuwstelsel:

De hersenen bestaan uit tien miljard zenuwcellen en honderd miljard kleinere, ondersteunende cellen, bij elkaar anderhalve kilo. Onze hersenen bestaan voor ongeveer 60% uit vetten. Het meest voorkomende vetzuur in de hersenen is DHA.

DHA is een onderdeel van het membraan van zenuwcellen. Langs het celmembraan worden elektrische prikkels geleid, waardoor zenuwcellen met elkaar en met andere cellen communiceren. Tussen twee cellen bevindt zich een flexibele opening: de synaps. DHA zorgt voor een verbeterde flexibiliteit van de synapsen.

Een lage status DHA wordt in verband gebracht met coördinatiestoornissen, geheugenverlies, depressie, schizofrenie, dementie, hyperactiviteit en andere neurologische aandoeningen.

Een relatief hoge inname van omega-3 vetzuren verlaagt bijvoorbeeld de kans op dementie met 60% en op Alzheimer met 70% ten opzichte van een lage inname.

Extra inname van DHA heeft waarschijnlijk een positieve invloed op de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarriere, waardoor schadelijke stoffen, zoals zware metalen, de hersenen minder makkelijk kunnen bereiken.

DHA en zwangerschap:

DHA is in de foetus en tijdens de groei nodig voor ontwikkeling van de hersenen en ogen. Speciaal in het derde trimester van de zwangerschap is de behoefte, door de sterke groei van de hersenen van de foetus, groot. In ons land voldoen minder dan 30% van de zwangere vrouwen aan de officiële aanbevolen inname van meervoudig onverzadigde vetzuren. Tijdens de zwangerschap neemt in veel gevallen de hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetten in het lichaam van de moeder af. Dit komt omdat de moeder tegenwoordig te weinig essentiële vetzuren met de voeding binnen krijgt om de foetus mee te voorzien.

Voldoende inname tijdens zwangerschap van DHA leidt tot minder vroeggeboorten, een hoger geboorte gewicht, een beter gezichtsvermogen en betere cognitieve eigenschappen van het kind.

DHA en zuigelingen:

Moedermelk bevat, in tegenstelling tot koemelk en droge zuigelingenvoeding, DHA en het enzym delta-6-desaturase. Dit verklaart de betere cognitieve eigenschappen en het betere gezichtsvermogen bij kinderen die door borstvoeding zijn grootgebracht. Brits onderzoek bij 8 en 15 jarigen toonde aan dat kinderen die borstvoeding gehad hebben, betere cognitieve vermogens hebben dan fles gevoede baby’s. Flesvoeding wordt eveneens in verband gebracht met verhoging van het risico van ADHD, diabetes en multiple sclerose op latere leeftijd. De verschillen in vetzuursamenstelling tussen borst- en flesvoeding zouden hier aan bijdragen.

Het gehalte DHA in borstvoeding is de laatste jaren eveneens terug gelopen. Extra inname van 200 mg DHA per dag doet het gehalte in moedermelk naar een historisch niveau stijgen.

Het zenuwstelsel van jonge kinderen is pas na twee tot drie jaar volledig volgroeid. Voldoende inname van DHA tijdens de eerste levensjaren is dan ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

DHA en de ogen:

DHA is nodig voor de ontwikkeling van rode fotoreceptoren in de retina van het oog. Tekorten aan DHA kunnen leiden tot renitis pigmentosa, een ernstige oogaandoening die tot blindheid kan leiden. Een hoge status van DHA leidt tot een verbeterd gezichtsvermogen bij kinderen en een verlaging van het risico van renitis pigmentosa.

Veiligheid en behoefte:

De Amerikaanse overheid erkent DHA als ‘Generally Recognized As Safe (GRAS)’.

DHA is een normale voedingsstof en daardoor volkomen veilig. Er zijn geen bijwerkingen of waarschuwingen bekend. Inname door zuigelingen en kinderen kan gemakkelijk geschieden door het lekprikken van de capsule en de inhoud te mengen met voeding.

In het begin van de jaren 70 hebben initiële klinische waarnemingen en daaropvolgende epidemiologische onderzoeken aangetoond, dat de lage incidentie van coronaire en cardiovasculaire aandoeningen bij eskimovolken in verband kon worden gebracht met hun voedingsgewoonten, en met name met de omvangrijke consumptie van vis.

Vervolgonderzoek heeft uitgewezen, dat de gehalten aan cholesterol, triglyceriden, LDL en VLDL bij de bewoners van noordpoollanden, net als bij de Japanse bevolking, lager zijn dan die van de westerse volken door het ruime verbruik van veelal rauwe visproducten.

Visolie Viteal en hoop voor Reuma:

Visolie Vitael heeft een gunstige werking op reumatoïde artritis, beter be­kend als gewrichtsreuma. Een dagelijkse dosering visolie zorgt voor een afname van de ontstekingsprocessen die ten grondslag liggen aan gewrichtsreuma. Daardoor verminderen niet alleen de pijnklachten maar ook neemt de stijf­heid af van de gewrichten en kan vaak het gebruik van ontstekingsremmende ge­neesmidde­len worden verminderd. Dat zijn conclusies die kunnen worden afge­leid uit de resultaten van een onderzoek, zoals dat is uitgevoerd door de onder­afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Het onderzoek stond onder leiding van prof. dr. H.M. van Rijswijk. Een aantal jaren geleden veroorzaakte prof. van Rijswijk enige opschudding door onomwonden te zeggen dat bij onge­veer 70% van de onderzochte patiënten die visolie gebruikten een aantoonbare verbete­ring optrad. Het was één van de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van visolie op de ontstekingsprocessen bij reumatoïde artritis. De aan­leiding voor het onderzoek vormde het gegeven dat bij volkeren waarbij vis een be­langrijk onderdeel van het voedselpatroon is, zoals Eskimo’s, gewrichtsreuma met veel minder ernstige ontstekingen gepaard gaat dan bij gewrichtsreumapatiënten uit bijvoorbeeld West-Europa. Uit vooronderzoek bleek dat visolie een concentraat van onverzadigde vetzuren bevat. Reumatologen vermoeden dan ook al enige tijd dat dit concentraat van onverzadigde vetzuren een sterk remmende werking heeft op het ontstekingsproces dat aan gewrichtsreuma ten grondslag ligt, een vermoeden dat door prof. van Rijswijk is beves­tigd.

Aan het onderzoeksproject over visolie heeft een dertigtal patiënten met gewrichtsreuma meegewerkt. De deelnemers hielden tijdens het onderzoek een vetconstant di­eet, zodat zeker was dat de geconstateerde veranderingen toe te schrijven wa­ren aan de toediening van visolie. De deelnemers zijn on­derverdeeld in onderzoeksgroepen die steeds een jaar meewerkten aan het pro­ject. Een re­search-verpleegkundige onderzocht elke 14 dagen de deelnemers. Zij stelde daarbij een aantal onderzoeks-waarden vast, zoals de mate van ontstekin­gen, de pijnklachten van de deelnemers en de zwelling van de gewrichten. De eerste drie maanden kregen de deelnemers niets toegediend en werden alleen de onder­zoekswaarden vastgesteld. De volgende drie maanden kreeg de helft van de groep capsules met visolie en de andere helft capsules met een placebo (kokosolie). In de derde periode van 3 maanden werden de groepen omgedraaid: de groep die eerst het nepmiddel slik­te kreeg de echte visoliecapsules en omgekeerd. De laatste drie maanden wer­den geen capsules geslikt. Zowel de onderzoekers wisten niet of de capsules die werden verstrekt het nepmiddel of visolie bevatten: dit werd door de zie­ken­huisapotheek bijgehouden en pas aan het einde van het onderzoek bekend ge­maakt, na een jaar dus. Uit de vergelijking van die gegevens met de gegevens uit de tweewekelijkse onderzoeken blijkt een statistisch aantoonbaar verband tussen de toediening van vis olie en een afname van ontstekingsprocessen.

Visolie Viteal en de invloed op Psoriasis:

Visolie, gewonnen uit zeevis zoals zalm, makreel en sardine, heeft een gunstige werking op o.a. psoriasis. Dit blijkt uit een dubbelblind onderzoek, dat onlangs werd gepubliceerd in het toonaangevende blad the Lancet uit Londen. Bij het onderzoek waren 32 psoriasispatienten betrokken, die of visoliecapsules, of een placebo kregen. Aan het eind van een periode van 8 weken bleken de patiënten die visolie hadden gebruikt, duidelijk aantoonbaar minder last te hebben van jeuk, rode plekken en schilferingen dan de placebogebruikers. Ook bleken bij de visoliegebruikers de aangetaste huidplekken kleiner geworden zijn. Bij de placebogebruikers daarentegen, trad die verbetering niet op. De werking wordt toegeschreven aan de meervoudig onverzadigde vetzuren eicosapentaeenzuur (= EPA) uit de visolie. Dit vetzuur wordt opgenomen in het celmembraan van de huidcellen die de werking van archidonzuur in de war sturen. Daardoor zou de abnormaal snelle celdeling, die tot psoriasis leidt, geremd worden.

Psoriasis komt onder de Eskimo’s op Groenland, die veel zeedieren consumeren, vrijwel niet voor.

Hart en bloedvaten:

Ingrediënten

Zalmolie waarvan 35% EPA en 25% DHA, 10% andere vrije vetzuren, vitamine E 2mg, geleermiddel (glycerol), raapzaadolie, water en gelatine.